AUTORIZOVANÝ  INŽINIER Ing. Štefan Binó Copyright © 2013 by "Stefan Binó"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: bino@bino.sk
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
Projekty:
 
Z o z n a m  d o k u m e n t á c i e
____________________________________________________________________________

28. 10. 2013 17:35:47 - ASTRA 92 a.s.
____________________________________________________________________________


2013
  13e01 BYTOVÝ DOM - ŠTANDARD 210 N MAKOV, parc. č. CKN 267/1, CKN 4636/37
  13e02 ČISTIČKA ODPADOVÝCH VOD  - LETISKO POPRAD-TATRY
  13e03  MES ORAVA OŠČADNICA SPEVNENÉ PLOCHY ML č.2 
  13e04 RODINNÝ DOM - VIŠŇOVÉ 
  13e05 REVITALIZÁCIA ÚZEMIA KLAČNO V RUŽOMBERKU 
  13e06 RODINNÝ DOM Obytná zóna - Lučenec - Opatová
  13e07 ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD SOKOLOVCE 
  13e08 ROZŠÍRENIE ČOV RIŠŇOVCE 
  13e09 Rodinný dom - ALFA 167 
  

____________________________________________________________________________
Vytvorené programom  A s t r a - správca dokumentácie od firmy ASTRA 92 a.s.


bklablbabalbala