AUTORIZOVANÝ  INŽINIER Ing. Štefan Binó Copyright © 2013 by "Stefan Binó"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: bino@bino.sk
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
Zaoberáme sa hlavne projektovaním elektrických zariadení a s ním súvisiacou inžinierskou
činnosťou, poskytujeme poradenskú činnosť pre:
* elektroinštalácie objektov občianskej výstavby
* elektroinštalácie priemyselných objektov
* elektroinštalácie pre zdravotnícké zariadenia
* inteligentná elektorinštalácia objektov
* systémy ochrany pred bleskom - LPS - výpočet rizika podľa STN EN 62305-2
* telefónne a televízne rozvody
* prístupové systémy
* domáce a domové komunikačné systémy
* štruktúrované kabelážne systémy

Rozsah:
Stupne PD:
Projekty:
Kooperácie:
Spolupracujeme s autorizovanými
architektami a autorizovanými
stavebnými inžiniermi v blízkom okolí
aj  v celom regióne.

Medzi našich zákazníkov patria hlavne
fyzické a právnické osoby ako aj
obyvatelia.

Ku všetkým zákazníkom pristupujeme
individuálne, snažíme sa im navrhnúť
najvhodnejšie riešenia.

Cieľom našej firmy je spokojnosť
zákazníkov, rýchlosť a kvalita
vypracovaných projektov podľa ich
požiadaviek.

Vypracujeme pre Vás projekty vonkajších vedení
* verejné osvetlenie
        pre komunikácie, pešie zóny, námestia
* rozvody NN, kábelové a vzdušné
* rozvody VN, kábelové a vzdušné
* technické zariadenia na premenu elektrickej energie
       trafostanice VN/NN         
            murované
            stožiarové
            kioskové

V spolupráci s kooperajúciími firmami a
projektantami zabezpečíme pre Vás aj projekty
slaboprúdových rozvodov, ako:
* EZS - Elektrická zabezpečovacia signalizácia
* EPS - Elektrická požiarna signalizácia
* CCTV - Uzavretý televízny okruh
* SKP - Systémy kontroly prístupu
* MaR - Meranie a regulácia
* Štruktúrované systémy
* Inteligentné riadenie budov

Ďalej Vám môžeme ponúknuť ...
* zabezpečenie realizácie navrhovaných riešení    
v spolupráci s dodávateľskými firmami
* zabezpečenie odborných prehliadok a
odborných skúšok EZ v spolupráci s
dodávateľskými firmam

Projektové dokumentácie vypracujeme v nasledovných stupňoch :
* projekt pre územné rozhodnutie - DÚR
* projekt pre stavebné povolenie - DSP
* projekt pre realizáciu stavby - RP
* dokumentácia skutočného vyhotovenia - DSV

bklablbabalbala