AUTORIZOVANÝ  INŽINIER Ing. Štefan Binó Copyright © 2013 by "Stefan Binó"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: bino@bino.sk
ELEKTRICKÉ ZARIADENIA
Aktuality:

V zbierke zákonov dňa 28.8.2014 bola vydaná vyhláška MPSVaR SR č. 234/2014 Z.z., ktorá od 1.9.2014 mení a dopĺňa vyhlášku MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
Oproti súčasnému stavu vo vyhláške č. 508/2009 Z.z. sa mení nasledovné:

1. V prílohe č. 1 III. časti skupine A písmeno g) znie:
„g) elektrická inštalácia v priestore s vonkajším vplyvom vody z iného zdroja ako z dažda AD3 až AD8 alebo s dotykom s vodivými castami, ktoré majú potenciál zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred úcinkami atmosférickej elektriny,“.

2. V prílohe č. 8 časti A písm. b) sa odkaz „4)“ nahrádza odkazom „12a)“:
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a) STN 33 2030 Elektrotechnické predpisy. Ochrana pred nebezpečnými
účinkami statickej elektriny (33 2030).“.
Vysvetlivka k odkazu 4 sa vypúšťa.

3. V prílohe č. 8 časti A písm. c) sa nad slovo „elektriny“ umiestňuje odkaz 12b:
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b) Súbor STN EN 62305 Ochrana pred bleskom (34 1390).“

4. V prílohe č. 8 casti B riadku AD sa za slovo „Voda“ vkladajú slová „z iného zdroja ako z dažda“.

5. V prílohe č. 8 časti B sa (v tabuľke) za riadok AD vkladá nový riadok, ktorý znie:

                Dažď       4

6. V prílohe č. 8 časti B riadku BC Dotyk so zemou v 3. triede sa číslica „3“ nahrádza číslicou „4“.

S úplnými zmenami sa môžete oboznámiť sa vo vyhláške č. 234/2014 Z.z., na stránke http://www.zbierka.sk


Služba STN ONLINE 2016 pre členov SEZ-KES

Prezídium Slovenského elektrotechnického zväzu - Komory elektrotechnikov Slovenska ponúka svojim platiacim členom možnosť objednať si službu “Prístup STN ONLINE k vybraným STN” aj v nasledujúcom období, t.j. od 1. 3. 2016 do 28. 2. 2017.
Podrobné informácie nájdete na stránke
http://www.sez-kes.sk/informacia-o-sluzbe-pristup-stn-online-pre-rok-2016/

 

bklablbabalbala